Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Các chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ

 

 CÁC BẰNG CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

PHẦN I. CÁC CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

 

STT
 

 

NỘI DUNG

 

HÌNH ẢNH

 

SỐ VĂN BẰNG 1Bài ca Bidrico

 1164/2011/QTG2Điệu nhảy 

Yobi style

 4023/2013/QTG

 

3

  

 Hình thức thể hiện trên tờ quảng cáo

 

 

 

 

 

 


4237/2013/QTG

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

  

 

Hình thức thể hiện trên tờ quảng cáo

 

 

 

 

 

  

 

4245/2013/QTG


5


Kiểu chữ
Super Tiger1907/2014/QTG
6
Hình thức thể hiện trên tờ quảng cáo

 
4473/ 2014/ QTG 

 

 

 

PHẦN II. CÁC CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

 

 

 

 

STT
 

 

NỘI DUNG

 

HÌNH ẢNH


SỐ VĂN BẰNG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

  

 

Nhãn hiệu Bidrico

tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

75934

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu Bidrico

tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

  

95382

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu Bidrico

tại Singapore

 

 

 

 

 

 

   

T06/01008H

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 Nhãn hiệu Bidrico

tại Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 687887

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu Bidrico

tại Đài Loan

 

 

 

 

 

 

 

01344692

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

  

Nhãn hiệu Bidrico

tại Thái Lan

 

 

 

 

 

 

  

616327

 

 

 

 
 7

 

 

  

 Nhãn hiệu Bidrico

tại Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 KH/23794/06

  Nhãn hiệu Bidrico tại Myanmar 
                               

 4/13055/20139

Nhãn hiệu

Bidrico

tại

Bangladesh

                       

            170945 

 10
Nhãn hiệu Bidrico  

 

 
222630

 11  Nhãn hiệu Bidrico tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros    77936 

12

Nhãn hiệu 

Bidrico

tại Mỹ

 

 
4.725.859 


13


Nhãn hiệu 

Bidrico

tại Lào

  

 

KH/23794/0614Nhãn hiệu 

Bidrico

tại Nhật

 

 


1213975


15


Nhãn hiệu Bidrico tại Trung Quốc 

         

 

75934

 

 

 

 

 

 

  

16

 

 

 

 

 

 


Nhãn hiệu A*nuta

tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

87055

17

Nhãn hiệu A*Nuta tại Việt Nam

 

240844 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 Nhãn hiệu A*nuta

tại Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T07/02695F

 

 

 

 

 

 

 

  

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhãn hiệu A*nuta

tại Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

  

 

 

725548

 

 

 

 

 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu A*nuta

tại Đài Loan

 

 

 

 

  

 

01335562

21

Nhãn hiệu A*Nuta tại Đài Loan

 

01723414 

 

 

 

 

 

 

 

  22

 

 

 

 

 

 

 

 Nhãn hiệu A*nuta

tại Thái Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

652687

 

 

 

 

 
 

 23

 

 

Nhãn hiệu A*nuta

tại Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

KH/26344/2007

 

 

 

 

 

  

24

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu A*nuta

tại Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

  

5919279

 

 

 

 

 

 

  

25

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu A*nuta

tại Australia

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 1161068
   26


 Nhãn hiệu A*nuta tại Myanmar
                    

 4/13506/2013

 

 


27
Nhãn hiệu A*Nuta tại Lào

  

 
KH/57871/15

 

 

28Nhãn hiệu A*Nuta tại Nhật

 

 
 

     1209522

29Nhãn hiệu A*Nuta tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros

 

77937

 

 

 

 

 

 


 30

 

 

 

 

 

 


Nhãn hiệu Yobi

tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

  

 

 

193006

 

 

 


 
 31

 

 

 


Nhãn hiệu Yobi

tại Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

KH: 23795/06


32


Nhãn hiệu Yobi tại Myanmar


4/13058/2013 

 
33

Nhãn hiệu Yobi tại Lào

 

KH/23795/06 
34
Nhãn hiệu Yobi tại Trung Quốc

               
193006 

35

Nhãn hiệu Yobi tại Hàn Quốc

  

1249505

 

 

 

 

 

 

 
 

36

 

 

 

 

 

 


Nhãn hiệu Red Tiger

tại Đài Loan

 

 

 

 

 

 

  01335570

 

 

 

  


37

 

 

 

 

 

 
 

Nhãn hiệu Red Tiger

tại Afghanistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10841

  


38
Nhãn hiệu Red Tiger tại Myanmar

                        
4/13055/2013

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu Huy Hoàng

tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

  

140837
40
Nhãn hiệu

Huy Hoàng

 
           226494

41

Nhãn hiệu Restore

 

 
263182

42
Nhãn hiệu Restore

225939
43Nhãn hiệu Restore tại Myanmar

 

 

4/502/2014
44

Nhãn hiệu Red Tiger tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros


 77938
 


45
 Nhãn hiệu Super Tiger tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros


77939 

 

   
46


Nhãn hiệu Red Tiger tại UAE 205020 

 47

Nhãn hiệu Super Tiger tại UAE

205019 

 

48


Nhãn hiệu Bi's Nest tại Việt Nam

 
243697 

49

Nhãn hiệu Là Lá La tại Việt Nam

  
268401

 

 

 

PHẦN III. CÁC CHỨNG NHẬN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

STT

 

NỘI DUNG

 

HÌNH ẢNH

SỐ VĂN BẰNG1Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128542Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140193Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162624Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12094
5


Kiểu dáng chai Yobi tại Việt Nam

 
 

 


192726Kiểu dáng công nghiệp nhãn Xá xị  Huy Hoàng

   

136097Kiểu dáng công nghiệp nhãn Vải Huy Hoàng136108Kiểu dáng công nghiệp nhãn Me Huy Hoàng
136119


Kiểu dáng công nghiệp nhãn Dâu Huy Hoàng

 
1361210Kiểu dáng công nghiệp nhãn Cola Huy Hoàng

 

1361311Kiểu dáng công nghiệp nhãn Cam Huy Hoàng1361412Kiểu dáng công nghiệp nhãn Trà Bí Đao Huy Hoàng13668