Ngôn ngữ:

Danh mục sản phẩm Bidrico

Liên hệ với Bidrico

Các chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ

 

 CÁC BẰNG CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

PHẦN I. CÁC CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

 

STT
 

 

NỘI DUNG

 

HÌNH ẢNH

 

SỐ VĂN BẰNG 1Bài ca Bidrico

 1164/2011/QTG
2
Điệu nhảy 

Yobi style

 
4023/2013/QTG

 
 


 


3

  

 Hình thức thể hiện trên tờ quảng cáo

 

 

 

 

 

 4237/2013/QTG

 

 

 

 

 


 

4

 

 

 

 

  


 

Hình thức thể hiện trên tờ quảng cáo

 

 

 

  

  

 

4245/2013/QTG


5Kiểu chữ
Super Tiger
1907/2014/QTG


6


Hình thức thể hiện trên tờ quảng cáo

 


4473/ 2014/ QTG 


7


Hình thức thể hiện trên bao bì

 3907/2017/QTG

 

 

 

PHẦN II. CÁC CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

 

 

 

 

 

 

STT
 

 

NỘI DUNG

 

HÌNH ẢNH


SỐ VĂN BẰNG

 

 

 

 

 

      1

 

 

 

 

    

Nhãn hiệu Bidrico tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

75934

 

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu Bidrico

tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

  

95382

 

 

 

 

  

   3

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu Bidrico

tại Singapore

 

 

 

 

 

 

  

T06/01008H

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

  


 Nhãn hiệu Bidrico

tại Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 687887

 

 

 

  

 


    5

 

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu Bidrico

tại Đài Loan

 

 

 

 

 

 

 

01344692

 

 

 

 

 

 

     6

 

 

 

 

  


Nhãn hiệu Bidrico

tại Thái Lan

 

 

 

 


 

  

616327

 

 

 

 


     7

 

 

 

 


 

 Nhãn hiệu Bidrico

tại Campuchia

 

 

 

 

 

 

 KH/23794/06

 


    8 

 
Nhãn hiệu Bidrico tại Myanmar 

                               
  4/13055/2013    9


 
 

Nhãn hiệu

Bidrico

tại

Bangladesh

                       

   

 

         170945 

  


   10
 

 

Nhãn hiệu Bidrico  

 

 


 


 

      222630

 

 


   11

 

 

 

Nhãn hiệu Bidrico tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros

 

      

     77936 
 

 

   12
 

 

Nhãn hiệu 

Bidrico

tại Mỹ

 

  


       4.725.859 
 

 

   13
 


Nhãn hiệu 

Bidrico

tại Lào

  

  

 

    KH/23794/06
 

  14 


Nhãn hiệu 

Bidrico

tại Nhật

 

 
        1213975

   15
 

Nhãn hiệu Bidrico tại Trung Quốc 

         

 
          75934

 


Nhãn hiệu Bidrico tại Afghanistan

                   

         

           15447

    16

Nhãn hiệu Rau câu trái cây Bidrico

          279174
 

   17

 
 

Nhãn hiệu Bidrico tại Việt Nam - Không ngừng đổi mới hướng tới năm châu                                 

 

        

          279173

   18

Nhãn hiệu Bidrico tại Việt Nam - Đã khát và sảng khoái

 

       
          279172 

 
   19

 Nhãn hiệu Nước tăng lực Bidrico tại Việt Nam - Khỏe như chúa sơn lâm

 

 
         279169

20

Nước tăng lực Teen Power

 

 
286230

21

Nhãn hiệu nước tăng lực Gold Power

 

286231

22

Nhãn hiệu nước tăng lưc Red Tigon

   286229

23

Nhãn hiệu Nước tăng lực có gaz Bidrico tại Việt Nam

 

      279168

24

                               
Nhãn hiệu tăng lực Sức sống xanh

 

         285824

25
 

Nhãn hiệu nước uống Bidrico tại Việt Nam

 

 

          279167

 

 

 

 


  26

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu A*nuta

tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

87055

   27

Nhãn hiệu A*Nuta tại Việt Nam

 

240844 

 

 

 

 

   28

 

 

 

 

 Nhãn hiệu A*nuta

tại Singapore

 

 

 

 

 

 T07/02695F

 

 

 

   

   29

 

 

 

 

 Nhãn hiệu A*nuta

tại Hàn Quốc

 

 

 

 

 

725548

 

 

 

 

 

   30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhãn hiệu A*nuta

tại Đài Loan

 

 

 

 

  

 

01335562

 

   31

 

Nhãn hiệu A*Nuta tại Đài Loan

 


01723414 

 

 

 

 

    32

 

 

 

 

       Nhãn hiệu             A*nuta

    tại Thái Lan

 

 

 

 

 

652687

 

 

 

 

  33

 

 Nhãn hiệu A*nuta

tại Campuchia

 

 

 

 

 

KH/26344/2007

 

 

 

 

  34

 

 

 

 

 Nhãn hiệu   A*nuta tại Trung Quốc

 

 

 

 

 

5919279

 

 

 

 

   

   35

 

 

 

 

  

Nhãn hiệu   A*nuta  tại Australia

                                            

 

 

 

 

 

 1161068
     36


 

 Nhãn hiệu    A*nuta tại Myanmar

 

 

                     

  4/13506/2013

 

 

 

 

    37

Nhãn hiệu A*Nuta tại Lào

  

 
    KH/57871/15

 

    38

 Nhãn hiệu   A*Nuta tại Nhật

 

 
     1209522    39Nhãn hiệu  A*Nuta         tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire,     Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea- Bissau, Mali,   Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros

         77937

    40
Nhãn hiệu A*Nuta tại Việt Nam - Hương vị đậm đà, đúng trà Việt Nam

 

            279166

 

 

 

    41

 

 


 Nhãn hiệu Yobi tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 193006

     42
Nhãn hiệu Yobi tại Việt Nam - Uống vào mê ly 

 

 

 


          279171

 

 

 

  43

 

 

 

Nhãn hiệu Yobi tại Campuchia

 

 

 

 

 

KH: 23795/06
   44Nhãn hiệu Yobi   tại Myanmar
4/13058/2013 

  

    45

Nhãn hiệu Yobi   tại Lào

 

KH/23795/06 
 

    46

Nhãn hiệu Yobi   tại Trung Quốc

               

193006 


    47


Nhãn hiệu Yobi   tại Hàn Quốc

  


1249505

 

 

 

 

 

    48

 

 

 

 


 Nhãn hiệu Red Tiger tại Đài Loan

 

 

 

 

 

 

 

01335570

 

 

 

 

 

   49

 

 

 

 

 

  Nhãn hiệu Red Tiger tại Afghanistan

 

 

 

 

 

 

10841

  


    50 Nhãn hiệu Red Tiger tại Myanmar

                      

 4/13055/2013

 

 

 

 

 

 

 

    51

 

 

 


Nhãn hiệu Huy Hoàng tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

140837


   52


Nhãn hiệu Huy Hoàng

 

 
          226494
 

   53

 

 
Nhãn hiệu Restore

 

 
        263182

 
   54
Nhãn hiệu      Restore          225930
    55

 

 Nhãn hiệu Restore tại Myanmar 

 


4/502/2014    56Nhãn hiệu Red Tiger tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros

 77938

 
 

   57


Nhãn hiệu Super Tiger tại Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and The Union of the Comoros

 

77939 

 

 

 

58

Nhãn hiệu Super Tiger tại Afganistan

    

15446

   59


Nhãn hiệu Red Tiger tại UAE  

205020 

 

 

 

 

   60

 

 

 

 

Nhãn hiệu Super Tiger tai UAE 
 

 

 

 


205019 

 

 

 

 

 
    61


 


Nhãn hiệu

Bi's Nest

tại Việt Nam

 


 

243697  

 

    62 


Nhãn hiệu Là Lá La tại Việt Nam

   


268401

 


 

    63 

Nhãn hiệu Nước yến Ngân Nhĩ Bidrico tại Việt Nam

 
279170

 

 

 

PHẦN III. CÁC CHỨNG NHẬN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

STT

 

NỘI DUNG

 

HÌNH ẢNH

SỐ VĂN BẰNG      1Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

12854
     2
Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

14019
      3
Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16262
     4
Kiểu dáng chai tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12094


     5
Kiểu dáng chai Yobi tại Việt Nam

 
 

 


 


19272
      6
Kiểu dáng công nghiệp nhãn Xá xị  Huy Hoàng

 

 


13609


 


     7
Kiểu dáng công nghiệp nhãn Vải Huy Hoàng

13610
     8
Kiểu dáng công nghiệp nhãn Me Huy Hoàng

13611
     9

 


Kiểu dáng công nghiệp nhãn Dâu Huy Hoàng

 
13612


    10 
Kiểu dáng công nghiệp nhãn Cola Huy Hoàng

 
 


13613

 

 

    

    11
Kiểu dáng công nghiệp nhãn Cam Huy Hoàng13614
    12
Kiểu dáng công nghiệp nhãn Trà Bí Đao Huy Hoàng

13668
    13
Kiểu dáng công nghiệp nhãn Nước uống Bidrico


 

23699