Thông báo bổ sung quy cách đóng gói bao bì sản phẩm “ Trà Bí Đao”