Bản tự công bố sản phẩm nước ngọt có gaz hương chanh