Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo “Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về tăng cường tính minh bạch và sự tham gia trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại”