Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) – Hội thảo về cơ hội và thách thức nhằm thương mại hóa về quyền đối với giống cây trồng cho các nền kinh tế đang phát triển và các SME”