Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) – Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; vấn đề hàng giả vi phạm nhãn hiệu”