Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm đối thoại về hóa chất (CD) – Phiên toàn thể”