Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi “Hội thảo về tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản”