Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi “Hội thảo về thúc đẩy thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) thông qua khuyến khích điển hình dán điện tử”