Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) – Hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách Hiệp định WTO về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại”