Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) –Hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách Hiệp định WTO về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại”