Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế (SCE) – Đối thoại chính sách về thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập kinh tế của các vùng sâu, vùng xa vì phát triển bền vững trong APEC”