Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo xây dựng năng lực đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng trong khu vực APEC đang được đô thị hóa nhanh chóng”