Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Đối thoại của các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (2)