Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Đối thoại không chính thức APEC ASEAN