Bidrico “Tài trợ 60 phần quà cho trẻ em nghèo hiếu học”