BIDRICO THAM DỰ HỘI CHỢ “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2019” TẠI BIÊN HÒA