BIDRICO THAM DỰ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG BÁ DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ