Bidrico tham gia hội chợ Tôn Vinh Hàng Việt từ ngày 09-14/04/2019.