Bidrico Tham Gia Lễ Hội RaMưWan tại Ninh Thuận ngày 4/05/2019- 5/5/2019