Bidrico tham gia phiên chợ đưa Hàng Việt Về Hải Đảo Tại Huyện Côn Đảo năm 2019