Bidrico tổ chức buổi đào tạo định kỳ của phòng Kinh doanh cho nhân viên bán hàng các tỉnh khu vực Miền Tây từ ngày 8-9/3/2019