Bidrico tổ chức cho CB-CNV học và thực hành an toàn lao động sáng ngày 31/08/2018