Bidrico tổ chức đào tạo khoá “THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT -GMP” từ ngày 18-19/9/2018