Bidrico tổ chức đào tạo nhân viên sales ngày 7,8/7/2018