9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Hội thảo về kinh tế số

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC buổi Hội thảo APEC O2O Forum

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC buổi Hội thảo Diễn đàn Tài chính APEC SME

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC (SOM 3)

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi Họp báo Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Đối thoại SOM về các RTA và FTA”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Hội đồng quản trị (PSU)”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về hội nhập các SME vào các chuỗi cung ứng toàn cầu về hậu cần”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Hội thảo phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm bạn của SOM (FotC) về kết nối”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về sự đóng góp của Liên minh Thái Bình Dương đối với việc hiện thực hóa FTAAP”

9/6/2020

Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban kinh tế (EC) – Nhóm bạn của chủ tịch (FotC) về tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế và thể chế (SELI)”