CÔNG TY BIDRICO- THÔNG BÁO TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MAPUA PHILLIPPINES