CôngTy Tân Quang Minh đạt được Danh Hiệu Sản Phẩm Dịch Vụ Tiêu Biểu Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2019