Đoàn học sinh Trường GEYLANG METHODIST SCHOOL( SECONDARY) đi thăm quang Công Ty Tân Quang Minh.