(Tiếng Việt)

Khỏe như chúa sơn lâm

 

Click xem: Bản tự công bố