Nhân viên Bidrico tham gia khóa đào tạo thường niên về “Quản lý nhân sự cấp trung” từ ngày 16/5-24/5/2018