Nhiều cơ hội kết nối kinh doanh, đầu tư trong năm APEC 2017