NƯỚC GIẢI KHÁT BIDRICO THAM DỰ “HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH 2019”