Phái đoàn lãnh đạo Việt – Đức thăm gian hàng Bidrico tại Leipzig.