PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TẠO SLOGAN – SẢN PHẨM NƯỚC YẾN NHA ĐAM BIDRICO