Thành công đợt I Sau chiến dich chanh muối Bidrico!!!