Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG): Đối thoại APEC về chống tham nhũng và buôn lậu  

Đối thoại về công nghiệp ô tô (AD) – Hội thảo về thực thi lộ trình APEC về xe điện  

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) – Hội nghị lần thứ 10 về các điển hình về quy định  

Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP)  

Mạng lưới các cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật APEC (ACT-NET)  

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về các kỹ năng đàm phán về cạnh tranh trong các FTA  

Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP) – Nhóm bạn của Chủ tịch  

Diễn đàn ” Đổi mới khoa học đời sống LSIF”  

Nhóm công tác về chống buôn lậu và khai thác gỗ bất hợp pháp (EGILAT) – Hội thảo về các điển hình chính sách hải...