Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ ba (SOM 3)    

SOM 3: Hướng tới cộng đồng APEC phát triển bao trùm, bền vững và thịnh vượng Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Thành phố Hồ...

Diễn đàn phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC Ngày 28 tháng 8, tại Thành phố Hồ Chí...

Ngày 29 tháng 8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM...

Họp báo Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan  

Đối thoại SOM về các RTA và FTA  

Hội đồng quản trị (PSU)  

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về hội nhập các SME vào các chuỗi cung ứng toàn cầu về hậu...

Hội thảo phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội