Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế (SCE) – Đối thoại chính sách về thu hẹp khoảng cách phát triển và hội...

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Nhóm bạn của chủ tịch (FotC) về FTAAP  

Nhóm đối thoại về hóa chất (CD) – Phiên toàn thể  

Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế ngày 24/8  

Ủy ban kinh tế – Hội thảo về đơn giản hóa thủ tục đăng ký và thành lập kinh doanh APEC  

Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) – Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; vấn...

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI)  

Nhóm công tác về di chuyển doanh nhân (BMG) – Phiên toàn thể  

Ủy ban kinh tế (EC) – Hội thảo tìm hiểu các lựa chọn cho tương lai hợp tác APEC – OECD về thực tiễn quản...