Nhóm chỉ đạo về thương mại điện tử (ECSG)  

Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG) – Hội thảo về cơ hội và thách thức nhằm thương mại hóa về quyền...

Liên minh APEC về kết nối chuỗi cung ứng (A2C2)  

Nhóm đối thoại về hóa chất (CD) – Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hóa chất  

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI)- Hội thảo về áp dụng các chuẩn dữ liệu toàn cầu (GDS) đối với chuỗi cung ứng...

Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế  

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC)  

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về các tiêu chuẩn quảng cáo  

Nhóm công tác về y tế – Đối thoại chính sách về tăng cường phòng chống lao và lao đa kháng thuốc trong khu vực...