Nhóm công tác về y tế (HWG) – Đối thoại chính sách y tế về tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống...

Ủy ban thương mại đầu tư – (CTI) – Đối thoại công tư (PPD) về nguồn gốc xuất xứ  

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) – Hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách Hiệp định WTO...

Ủy ban kinh tế (EC) – Hội thảo về phương pháp xếp hạng theo hệ thống đèn hiệu giao thông  

Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP) – Đối thoại về chính sách hải quan APEC (ACBD)  

Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG)            

Nhóm đối thoại về hóa chất (CD) – Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hóa chất            ...

Nhóm công tác về y tế (HWG)  

Nhóm công tác về tiếp cận thị trường (MAG)