Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) –Hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách Hiệp định WTO về...

Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG)  

Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG)  

Nhóm đối thoại hóa chất (CD) – Diễn đàn các nhà quản lý chính sách  

Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF) – Đối thoại cao cấp về đổi mới, hệ thống pháp quy và hội tụ chính...

Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) – Họp điều phối các nhà tài trợ  

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) – Ủy ban tư vấn pháp quy hỗn hợp lần thứ 22 về thiết bị điện...

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về tăng cường tính minh bạch và sự tham gia trong quá trình đàm...

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo xây dựng năng lực đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng trong khu...