Tổng Giám Đốc thị sát Chương Trình Chanh muối Restore – Bidrico tại khu vực Miền Đông.