Trao giải khuyến khích Mini Game Đợt I (02/04/2019- 04/042019)