Thành tựu

THÀNH TỰU CÔNG TY

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC

Giải thưởng cấp chính phủ/nhà nước

Giải thưởng cấp bộ

Giải thưởng cấp tỉnh / Giải thưởng cấp thành phố

Giải thưởng cấp hiệp hội

THÀNH TỰU TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ĐẶNG HIẾN

GIẢI THƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ĐẶNG HIẾN

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC

Giải thưởng cấp chính phủ/nhà nước

Giải thưởng cấp bộ

Giải thưởng cấp tỉnh / Giải thưởng cấp thành phố

Giải thưởng cấp hiệp hội