Tuyển dụng

Liên hệ Phòng Hành chính nhân sự
Điện thoại: 0283 765 2567
Email: hcns@bidrico.com.vn