Các sản phẩm Bidrico đã sẵn sáng phục vụ TẾT 2019 cho cả nhà