Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm chỉ đạo về thương mại điện tử (ECSG)”