Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ (IPEG)”