Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) – Họp điều phối các nhà tài trợ”